KSZR w Lublinie

Marzec 2022
TELWAY Sp. z o.o. w konsorcjum z: WASKO S.A., TRAX ELEKTRONIK s.c., APM-PRO Sp. z o.o., CAT TRAFFIC Sp. z o.o. i TELSAT zakończyła realizację zadania związanego z budową i integracją istniejących systemów zarządzania ruchem na obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19

Projekt został zrealizowany dla GDDKiA w Lublinie. Architektura Systemu Zarządzania Ruchem jest zgodna z wytycznymi Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). W ramach realizacji zadania powstało Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w miejscowości Dys, które nadzoruje wdrażanie procedur zarządzania ruchem na drogach krajowych województwa lubelskiego. Integracja systemowa została zrealizowana z wykorzystaniem szyny danych, opracowanej i wdrożonej na potrzeby tego projektu. Spółka TELWAY odpowiedzialna była za realizację oznakowania pryzmatycznego E1, E2 i F8, modernizację stacji pomiaru ruchu, ich integrację z szyną danych, a także opracowanie projektu zmiennej organizacji ruchu i zarządzania ruchem na drogach ekspresowych. Integracją zostały ponadto objęte istniejące stacje meteorologiczne i oznakowanie diodowe o zmiennej treści.