Oznakowanie pryzmatyczne

We współpracy z holenderską firmą ROTAPANEL spółka TELWAY wprowadziła na rynek Polski oznakowanie o zmiennej treści wykonane w technologii pryzmatycznej (PVMS). Naszym partnerem technologicznym w Polsce jest ERPLAST Sp. z o.o.

Oznakowanie pryzmatyczne PVMS instalowane jest na sieci autostrad i dróg ekspresowych w klasie C modułu wdrożeniowego "Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców", w ramach implementacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. 

Sterowanie ruchem z wykorzystaniem tablic i znaków zmiennej treści wykonanych w technologii pryzmatycznej stosowane jest tam, gdzie może zaistnieć okresowa konieczność zmiany organizacji ruchu. Oznakowanie pryzmatyczne wprowadzane jest wymaganiami Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na węzłach drogowych autostrad i dróg ekspresowych. Technologia pryzmatyczna pozwala na zmianę treści statycznej znaku poprzez zastosowanie systemu mechanicznego obrotu pryzmami, które po zmianie położenia prezentują alternatywną treść znaku (typu, A, B, C, D)  lub tablicy (E1, E2, F8). Pryzmatyczne tablice i znaki zmiennej treści (PVMS) wraz z oznakowaniem wykonanym w technologii LED tworzą spójny system informacji drogowej dla kierowców.

Cechy systemu znaków pryzmatycznych ROTAPANEL/TELWAY:

  • mogą być stosowane w każdych warunkach pogodowych

  • posiadają wytrzymałą konstrukcję i sprawdzoną technologię

  • wymagają minimalnych nakładów na utrzymanie

  • powodują minimalne zużycie energii

  • pozwalają na zdalne zarządzanie treścią

  • produkcja i serwis w Polsce

  • wysoka jakość końcowego produktu i komponentów składowych

  • zgodność: CE/EC NEN EN 12966


Pryzmatyczne tablice i znaki zmiennej treści produkowane przez ROTAPANEL/TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

TELWAY jest CERTYFIKOWANYM PARTNEREM oraz producentem pryzmatycznych tablic i znaków zmiennej treści na licencji ROTAPANEL INTERNATIONAL bv.:

Zobacz także:  www.rotapanel.com


W zakresie produkcji znaków hybrydowych (kombinacji oznakowania konwencjonalnego i pryzmatycznego) naszym partnerem technologicznym w Polsce jest ERPLAST Sp. z o.o.: 

Zobacz także:  www.erplast.pl