Oznakowanie diodowe

Ostrzeganie kierowców o utrudnieniach w ruchu i niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, przekierowanie ruchu na drogi alternatywne, zarządzanie prędkością, sterowanie płynnością jazdy, przekazywanie informacji podnoszących komfort jazdy - to zadania realizowane przez oznakowanie o zmiennej treści. Stosowanie znaków zmiennej treści jako elementów wykonawczych systemów zarządzania ruchem wpływa znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

Znaki i tablice o zmiennej treści LED wykonywane są jako monochromatyczne lub barwne matryce LED, pozwalając na wyświetlanie komunikatów tekstowych i elementów graficznych (znaków drogowych). Przy ściśle zdefiniowanych wymaganiach odnośnie wyświetlanych elementów graficznych, znaki zmiennej treści mogą być budowane z łańcuchów diodowych LED (znaki predefiniowane), co pozwala na zmniejszenie kosztów ich wytwarzania.

Znaki i tablice o zmiennej treści produkowane przez TELWAY spełniają wymagania normy PN-EN-12966 Pionowe znaki drogowe. Znaki o zmiennej treści oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.


TELWAY jest dystrybutorem oraz certyfikowanym producentem znaków zmiennej treści na licencji portugalskiej firmy DMS Lda. 

Zobacz także:  www.dmsdisplays.com